Menu

Statut

STATUT

 

Gimnazjum Publicznego

im. Jana Pawła II w Radomyślu Wielkim

 

 

Tekst jednolity – Uchwała Rady Pedagogicznej 09/2011 Gimnazjum Publicznego
im. Jana Pawła II w Radomyślu Wielkim z dnia 15.09.2011 r.


 

S P I S      T R E Ś C I

 

    ROZDZIAŁ I

 

1.POSTANOWIENIA WSTĘPNE............................................................................................ 2

 

    ROZDZIAŁ II

2. CELE I ZADANIA GIMNAZJUM...................................................................................... 4

 

    ROZDZIAŁ III

3. ORGANY   GIMNAZJUM................................................................................................... 8

 

    ROZDZIAŁ IV

4. ORGANIZACJA   GIMNAZJUM...................................................................................... 18

   

    ROZDZIAŁ V

5. NAUCZYCIELE   I   INNI   PRACOWNICY   GIMNAZJUM....................................... 20

 

    ROZDZIAŁ VI

6. UCZNIOWIE  GIMNAZJUM............................................................................................ 25

 

7. PRAWA I OBOWIĄZKI  UCZNIA.................................................................................. 26

 

8. NAGRODY I KARY ......................................................................................................... 30

 

    ROZDZIAŁ VII

10. GOSPODARKA FINANSOWA...................................................................................... 32

 

    ROZDZIAŁ VIII

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.................................................................................... 32

 

 

     Załącznik Nr 1

Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.................................................................. 34

 

    Załącznik Nr 2

Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej........................................................................... 57

 

 

ROZDZIAŁ  I
POSTANOWIENIA  WSTĘPNE

 

§ 1

 

 1. Niniejszym Statutem rządzi się Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II
  w Radomyślu Wielkim zwane w dalszej treści Statutu „Gimnazjum”.

 

 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1/  ,,Gimnazjum” – Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Radomyślu Wielkim, 

2/ „Ustawie” – Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

3/ Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gimnazjum Publicznego
w Radomyślu Wielkim,

4/ Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim i Radzie  
Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Gimnazjum,

5/ uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów oraz ich rodziców lub
 prawnych opiekunów,

6/ wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej
opiece wychowawczej     powierzono jeden z oddziałów,

7/ organie prowadzącym Gimnazjum – należy przez to rozumieć Gminę
w Radomyślu Wielkim,

8/ GZEAS – Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Radomyślu Wielkim,

9/ organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum – należy przez
 to  rozumieć Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

 1. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego
  w stosunku do  decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Kurator  Oświaty w Rzeszowie.

 

§ 2

 

Gimnazjum zostało powołane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim nr V/31/99 z dnia  20 lutego 1999 roku.

 

Gimnazjum istnieje od 1 września 1999 roku.

 

Gimnazjum otrzymało imię Jana Pawła II na podstawie uchwały Rady Miejskiej
w Radomyślu Wielkim nr XXI/272/02

 

Gimnazjum posiada własny sztandar i ceremoniał.

 

Dzień 16 października jest Świętem Patrona Szkoły i zarazem świętem placówki.

 


§ 3

 

 1. Pełna nazwa Gimnazjum brzmi:

 Gimnazjum  Publiczne  im. Jana Pawła II w Radomyślu Wielkim

           

W Gimnazjum działa świetlica, stołówka i biblioteka.

 

Gimnazjum  używa pieczęci podłużnej o treści:

 

 Gimnazjum używa pieczęci urzędowych, okrągłych z wizerunkiem orła  i napisem:

 

 

Organem prowadzącym Gimnazjum jest Gmina w Radomyślu Wielkim, zaś
organem sprawującym nadzór pedagogiczny Kurator  Oświaty w Rzeszowie. Obwód  Gimnazjum stanowi teren całej gminy Radomyśl Wielki

 

6. Czas trwania kształcenia w  Gimnazjum: trzy lata.

 

7. W Gimnazjum obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.

 

8. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji  Narodowej i Sportu w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

9. Gimnazjum zapewnia możliwości korzystania z :

-          sal lekcyjnych,

-          pracowni przedmiotowych,

-          biblioteki szkolnej wraz z czytelnią ,

-          pracowni komputerowej,

-          sali gimnastycznej i boisk  szkolnych,

-          świetlicy,

-          stołówki.

10. Obowiązek szkolny

Nauka obowiązkowa jest do ukończenia 18 roku życia; obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

 

 

ROZDZIAŁ  II
CELE  I  ZADANIA  GIMNAZJUM

 

§ 4

 

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz
w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 

1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności wynikających z planów nauczania.

2. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie,  stosownie do warunków Gimnazjum i wieku ucznia poprzez:

-          zapewnienie bazy,

-          systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,

-          realizowanie ,, Programu wychowawczego szkoły”,

-          realizowanie programu profilaktyki.

 

4. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej.

 

5. Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez kierowanie
na konsultacje do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum.

 

6. Umożliwia rozwijanie zainteresowań  uczniów poprzez prowadzenie kółek zainteresowań, kół przedmiotowych, zespołów artystycznych, zajęć sportowych oraz innych form organizowanych przez nauczycieli w ramach zajęć nadobowiązkowych.

 

7. Organizuje proces dydaktyczno – wychowawczy dla uczniów niepełnosprawnych, zgodnie z indywidualnymi i edukacyjnymi predyspozycjami.

 

8.    Szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości.

 

 1. Budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Gimnazjum
   i społeczności lokalnej.

 

 1. Wdraża do dyscypliny i punktualności.

 

 1. Gimnazjum wypracowuje i realizuje ,,Program wychowawczy”  i „Program profilaktyki”  będący alternatywą dla zagrożeń społecznych  młodego człowieka, „Program
  i harmonogram poprawy efektywności wychowania lub kształcenia (w zależności
  od potrzeb)

 

 

 

§ 5

 

      Zadania opiekuńcze Gimnazjum realizuje odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w Gimnazjum ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny.

Uczeń przebywający w Gimnazjum w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych
 i pozalekcyjnych znajduje się pod opieką wychowawcy i nauczyciela dyżurującego.

Podczas zajęć poza terenem Gimnazjum, w trakcie wycieczek organizowanych przez Gimnazjum uczeń znajduje się pod opieką nauczyciela – opiekuna wycieczki.

Gimnazjum sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb, poprzez:

1/ zorganizowanie zajęć świetlicowych,

2/ umożliwienie spożywania posiłków,

3/ system zapomóg i stypendiów,

4/ dożywianie w formie drugiego śniadania,

5/ zasiłek losowy,

6/ dopłaty do wycieczek i imprez kulturalnych,

7/ prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

8/ prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej,

 9/ prowadzenie zajęć rewalidacyjnych.

 

      Zajęcia, o których mowa w ust. 7 prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez  Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Mielcu oraz w miarę posiadanych środków finansowych.

Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na ścisłym respektowaniu owiązujących   w  Gimnazjum ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szczegółowe kryteria udzielania pomocy materialnej uczniom regulują odpowiednie przepisy.

 

§ 5a

 

1.  Opiekę nad uczniami przebywającymi w Gimnazjum sprawują:

 

     1/ podczas zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący
te zajęcia,

     2/ podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury.

 

2.  ,,Plan dyżurów nauczycielskich” ustala dyrektor uwzględniając tygodniowy  

     rozkład  zajęć i możliwości kadrowe.

 

3.  ,,Regulamin dyżurów”  opracowuje dyrektor.

 

4.   Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Gimnazjum, w tym w trakcie  
      wycieczek organizowanych przez  Gimnazjum, sprawują wyznaczeni nauczyciele,
     za  zgodą dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.

 

5.  Kierownik wycieczki.

 1) Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników
     pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form
     krajoznawstwa i turystyki.

 

2) Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora
    szkoły, osoba pełnoletnia, która:

a)       ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

b)       jest instruktorem harcerskim,

c)       posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki
        kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

 

3)Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:

a)       opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,

b)      opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,

c)       zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy
oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,

d)     zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich
przestrzegania,

e)      określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki
i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,

f)       nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę
pierwszej pomocy,

g)      organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,

h)      dokonuje podziału zadań wśród uczestników,

i)        dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub
imprezy,

j)        dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy
po jejzakończeniu.

 

4) Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody  
    dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.

5) Opiekun w szczególności:

a)      sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,

b)      współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki
lub imprezy,

c)      sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

d)     nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,

e)      wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

 

6.  Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli
    uczących w tym  oddziale.

     W miarę możliwości organizacyjnych Gimnazjum, celem zapewnienia ciągłości pracy   
     wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego
     opiece wychowawczej przez etap edukacyjny  obejmujący klasy I - III Gimnazjum.

 

7.  Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje dyrektor.

 

8. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

     1/ z urzędu wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności wychowawcy
lub z przyczyn  organizacyjnych Gimnazjum,

    2/  na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,

    3/  na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału
lub Samorządu Uczniowskiego.

 

9. Wnioski , o których mowa w ust. 8 nie są dla dyrektora wiążące. O sposobie ich
    załatwienia dyrektor  informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni.

 

10. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia „Statutu.”

 


ROZDZIAŁ  III
ORGANY  GIMNAZJUM

 

§ 6

 1. Organami Gimnazjum są:

1/ Dyrektor,

2/ Rada Pedagogiczna,

3/ Rada Rodziców,

4/ Samorząd Uczniowski.

 

 1. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski opracowują swe regulaminy zgodnie z  ,,Ustawą o systemie oświaty” oraz Statutem Gimnazjum
  i zgodnie z nimi prowadzą  swą działalność.

 

 1. Działające w Gimnazjum organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej  i  prowadzonej działalności.

 

 1. Celem stworzenia warunków do współdziałania, o których mowa w ust.3, dyrektor nie rzadziej niż raz na kwartał, organizuje spotkania z przewodniczącymi: Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej. Radę Pedagogiczną reprezentuje specjalnie do tego wyznaczony przez Radę nauczyciel.

 

 1. Uchwały podejmowane przez organy działające w Gimnazjum nie mogą być sprzeczne
  z przepisami prawa oraz Statutem Gimnazjum.

 

6.    Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określa art.
       41 ust. 3 Ustawy.

 

7.  Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Gimnazjum
             organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach
             należy do Dyrektora, a w szczególności:

 

       1/ rozstrzyganie spraw spornych wśród członków Rady Pedagogicznej,

       2/ przyjmowanie wniosków i badanie skarg dotyczących nauczycieli i pracowników

           niepedagogicznych,

       3/ negocjowanie w sprawach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem

          ( prawnym opiekunem ),

       4/ wydawanie zaleceń wszystkim statutowym organom,

       5/ wstrzymywanie uchwał tych organów niezgodnych z prawem oświatowym.

 

8. Uczeń, którego prawa zostały naruszone, może wystąpić w tej sprawie:

1/ do wychowawcy klasy lub innego nauczyciela, jeżeli jego prawa naruszył inny
 uczeń

2/ do dyrektora szkoły za pośrednictwem rodziców (opiekunów prawnych),
jeżeli jego prawa naruszył nauczyciel lub inny pracownik szkoły

3/ do organu prowadzącego szkołę, za pośrednictwem rodziców (opiekunów prawnych),
jeżeli jego prawa naruszył dyrektor szkoły.

   Skarga powinna zostać wniesiona w terminie nie dłużnym niż 3 dni od daty zdarzenia.

9. Uczeń, którego prawa zostały naruszone, może wystąpić w tej sprawie bezpośrednio
 do pedagoga lub psychologa szkolnego jako osób zaufania publicznego na zasadzie
 powiadomienia i w celu uzyskania wsparcia. Pedagog i psycholog nadają sprawie
 dalszy bieg wg zasad określonych w ustępie1, w pkt.1 oraz w pkt.2

 

10. W przypadku spraw spornych w pierwszej kolejności powinno dążyć się do ich
załatwienia w drodze porozumienia bezpośrednio przez osoby zainteresowane,
lub za pośrednictwem mediatorów. Mediacje mogą prowadzić: wychowawca klasy,
samorząd uczniowski, pedagog i psycholog.

 

11. Skargi powinny zostać rozpatrzone wg kompetencji w terminie:

1/ przez nauczycieli w ciągu 3 dni

2/ przez dyrektora szkoły w ciągu 7 dni

3/ przez organ prowadzący szkołę – na zasadzie odrębnych przepisów

 

12. W przypadku, gdy uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) uznają, że skarga
została rozpatrzona niezgodnie z prawem szkolnym, maja prawo do wniesienia
w ciągu 3 dni zażalenia, podając, jakie przepisy zostały naruszone:

 

1/ na rozstrzygnięcie ustanowione przez nauczyciela do dyrektora szkoły

2/ na rozstrzygniecie ustanowione przez dyrektora do organu prowadzącego szkołę

Decyzja organu prowadzącego szkołę jest ostateczna.

 

 

13. Trybu, o których mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań uregulowanych   odrębnymi przepisami w szczególności w sprawach:

       1/ odpowiedzialności dyscyplinarnej,

       2/ odpowiedzialności porządkowej,

       3/ sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.

 

 

§ 7

 

1.    Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Gimnazjum.

2.    Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

3.    Do zadań  dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i monitorowanie

       pracy Gimnazjum.

4.  Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji      
       zadań dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych Gimnazjum.

5.  Do zadań dyrektora należy w szczególności:

 

       1/ w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową
              Gimnazjum:

a)     przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji
i promocji uczniów,

b)     podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Gimnazjum,
przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,

c)     występowanie do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej
szkoły,

d)     sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych
przepisach, w tym  systematyczne monitorowanie pracy nauczycieli i prowadzenie
stosownej dokumentacji,

e)     realizowanie zadań związanych z awansem i oceną prac nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami  rozpoczynającymi pracę w zawodzie,

f)      kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i wydawania decyzji
administracyjnych w zakresie  zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza
szkołą i przeprowadzenie egzaminu  klasyfikacyjnego, odroczenia oraz
wcześniejszego przyjęcia do szkoły,

g)     organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji ,, Konwencji o Prawach
Dziecka”,

h)     rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych pomiędzy organami,

i)       kontrolowanie przestrzegania postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar wobec uczniów,

j)       prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami,

k)     realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym,

l)       powierzenie stanowiska wicedyrektora i odwołanie z niego po zasięgnięciu opinii
organu prowadzącego  oraz Rady Pedagogicznej,

m)   monitorowanie działalności nauczycieli i wychowawców, wynikające ze
sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

n)     przyznawanie nagród i wymierzanie kar pracownikom Gimnazjum,

 • o)     realizowanie pozostałych zadań wynikających z ustawy , Karty Nauczyciela”.

p)     podanie do publicznej wiadomości do dnia 31 marca informacji dotyczących szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

q)     podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły

r)      stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły

s)      Dyrektor może skreślić z listy uczniów ucznia, który ukończył 18 rok życia

t)       Dopuszczenie zapropowanego przez nauczyciela programu nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej

u)     wyrażanie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą

v)     na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa  w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia.

 

 2/   w zakresie spraw organizacyjnych:

a)      opracowanie ,, Arkusza organizacyjnego Gimnazjum”,

b)      ustalenie ,, Tygodniowego rozkładu zajęć”,

c)      podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem,
warunków określonych  odrębnymi przepisami.

 

      3/   w zakresie spraw finansowych przy współpracy z GZEAS:

       a)  opracowanie ,, Planu finansowego” Gimnazjum,

       b) realizowanie ,, Planu finansowego”, w szczególności poprzez dysponowanie  określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej Gimnazjum.

 

      4/   w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych oraz biurowych przy współpracy

           z GZEAS:

       a ) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą Gimnazjum,

       b )  organizowanie wyposażenia Gimnazjum w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

       c )  organizowanie i nadzorowanie kancelarii Gimnazjum,

       d )  nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz
            prawidłowego  wykorzystywania druków szkolnych,

       e )  organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac

             konserwacyjno – remontowych,

       f )   organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.

 

      5/   w  zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:

       a)  zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

       b )  egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego

             w Gimnazjum porządku oraz  dbałości o czystość i estetykę Gimnazjum,

       c) wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej
            i powszechnej samoobrony.

d) Określenie w porozumieniu z Radą Rodziców wzoru jednolitego stroju noszonego
       przez uczniów na terenie szkoły oraz określenie sytuacji, w których uczeń nie ma 
      obowiązku noszenia jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć
       w tym czasie.

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Gimnazjum nauczycieli
  i pracowników nie  będących nauczycielami.

 

 1. W zakresie, o którym mowa w  ust.6  dyrektor w szczególności:

       1/   decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu.

       2/   decyduje o przyznawaniu nagród dyrektora oraz wymierzaniu kar porządkowych.  

       3/ decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej o wystąpieniu
            z wnioskiem(ami), w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

       4/ określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum, zgodnie z  przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

       5/  współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym
           odrębnymi przepisami, a  w szczególności:

       a )  zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Gimnazjum,

       b )  ustala w porozumieniu ze związkami zawodowymi:

-          zasady i kryteria oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia procentowego podwyższenia stawki  wynagrodzenia zasadniczego,

-          Regulaminy: pracy, premiowania i nagradzania pracowników Gimnazjum,

-          ,,Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych”,

       c )  ustala „Plan urlopów” pracowników Gimnazjum nie będących nauczycielami,

       6/  administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym  regulaminem i na  zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.  

 

8. Dyrektor jest przedstawicielem Gimnazjum na zewnątrz.

9.     Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

 

 1. Zadania związane z pełnieniem funkcji, o której mowa w ust. 9 oraz tryb ich realizacji określają   postanowienia ,,Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej”.

 

 1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i organami   Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. Dyrektor – poza przypadkami szczególnymi – współdziała w podejmowaniu czynności prawnych z  podmiotami, o których mowa w ust. 11, w szczególności:

 

       1/   przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,

            ogólne wnioski   wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

           informacje o działalności Gimnazjum,

       2/   składa Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku sprawozdanie z realizacji ,, Planu
             Pracy Gimnazjum,”.

       3/   udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno – wychowawczej
            Gimnazjum.”

 

§ 8

 

 1. W Gimnazjum działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym.
 2. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Gimnazjum.
 3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele  zatrudnieni w Gimnazjum.
 4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą – z głosem doradczym – brać także udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

 

§ 9

 

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1/ zatwierdzanie planu pracy Gimnazjum,

2/ podejmowanie uchwał w sprawie  wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3/ podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w Gimnazjum,

4/ podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

5/ zatwierdzenie programu wychowawczego i programu profilaktycznego

6/ uchwalenie zmian Statutu Gimnazjum,

7/ uchwalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania po zaopiniowaniu przez rodziców
         i uczniów.

8/ skreślony

 

a) ustalony przez radę pedagogiczną szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych

 

b) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne. W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie może być wprowadzona w trakcie rozpoczętego roku szkolnego.

9/ Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawach skreślenia z listy uczniów

10/ Zgoda na uruchomienie oddziału międzynarodowego

11/ Cofnięcie zgody na uruchomieni oddziału międzynarodowego

 

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 

1/ organizację pracy Gimnazjum, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,

2/  projekt planu finansowego Gimnazjum,

3/ wnioski Dyrektora Gimnazjum o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
 i innych wyróżnień,

4/ propozycje Dyrektora Gimnazjum w sprawie przyznania nauczycielom w ramach  wynagrodzenia zasadniczego stałych prac, oraz dodatkowych zajęć dydaktyczno –   wychowawczych i opiekuńczych,

5/ wnioski o przeniesienie uczniów do innych szkół,

6/ szkolny zestaw programów nauczania.

      7/ powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący
         Gimnazjum,

      8/ przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,

      9/ propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych,

     10/ podjęcie w Gimnazjum działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie
          do art. 56. Ustawy.

11/ przedstawione przez dyrektora propozycje wskazujące formy realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego oraz realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasie I gimnazjum.

 

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu Gimnazjum i przedstawia go do zaopiniowania organowi prowadzącemu, Radzie Rodziców a w części dotyczącej uczniów Samorządowi Uczniowskiemu.

 

 1. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Gimnazjum o odwołanie osoby z funkcji Dyrektora Gimnazjum.

 

 1. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do Dyrektora Gimnazjum
  o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w Gimnazjum.

 

 1. Rada Pedagogiczna wykonuje także zadania Rady Gimnazjum – do czasu jej utworzenia w Gimnazjum,  sformułowane w przepisach prawa szkolnego.

 

7. W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. 6 Rada Pedagogiczna
      w szczególności:

 

      1/ uchwala i nowelizuje Statut,

      2/ występuje z odwołaniem od decyzji Kuratora Oświaty w sprawie uchylenia Statutu 
          albo niektórych jego  postanowień ( art. 60 ust. 3 ustawy ).

 

8. W przypadkach niżej wymienionych Rada Pedagogiczna, wykonując zadania nie utworzonej rady szkoły,  zobowiązana jest do zasięgania opinii przedstawicieli rodziców i uczniów:

 

       1/ przed uchwaleniem lub znowelizowaniem Statutu,

       2/ przed podjęciem decyzji związanej z obsadą stanowiska dyrektora i innych
           stanowisk kierowniczych w  Gimnazjum.

 

 

§ 10

 

 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentacje ogółu rodziców uczniów szkoły. W skład Rad Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Wybory te przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym
   a jednego ucznia reprezentuje w nich jeden rodzic.

 

 

 1. Regulamin Rady Rodziców określa szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców szkoły

 

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1/ występowanie do Rady Pedagogicznej i dyrektora Gimnazjum z  wnioskiem
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

2/ występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum
z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności Gimnazjum, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Gimnazjum,

3/ opiniowanie programu wychowawczego i profilaktyki Gimnazjum,

a)       uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego
gimnazjum oraz szkolnego programu profilaktyki

b)       opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania gimnazjum

c)      opiniowanie projektu planu finansowanego składanego przez dyrektora gimnazjum.

d)     opiniowanie  szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu  
podręczników obowiązującego przez trzy lata szkolne.

4/ Wyłanianie dwóch przedstawicieli na zebraniu Rady Rodziców w głosowaniu jawnym
do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora gimnazjum,

5/ opiniowanie WSO.

 

 1. W celu wspierania działalności statutowej Gimnazjum Rada Rodziców może gromadzić fundusze z  dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin, o którym mowa
w § 10, ust 2.

 

 

§ 10a

 

1.  Dyrektor  zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale 
        współpracuje z Radą  Rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

 

2.     Zgromadzenie ogółu rodziców zwołuje:

       1/ w sprawie ustalenia zasad tworzenia Rady Rodziców – dyrektor,

       2/ w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji zasad tworzenia Rady
          Rodziców – właściwy organ Rady Rodziców.

3.    Zwołanie Zgromadzenia ogółu rodziców polega na zawiadomieniu rodziców o celu,
       miejscu oraz   pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia, w sposób
       zwyczajowo przyjęty w Gimnazjum.  

        W  razie gdy Zgromadzenie zwołuje organ Rady Rodziców, odrębnie zawiadamia
         o tym dyrektora Gimnazjum.

 

4.   Drugi termin Zgromadzenia ogółu rodziców może zostać wyznaczony w tym samym
      dniu na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.

 

§ 11

 

 1. W Gimnazjum  może działać Rada Szkoły.

 

 1. W skład Rady Szkoły wchodzą w równych częściach przedstawiciele:

1/ Rady Pedagogicznej,

2/ rodziców wybranych przez ogół rodziców,

3/ uczniowie  Gimnazjum wybrani przez ogół uczniów Gimnazjum.

 

 1. Rada Szkoły liczy co najmniej 6 osób.

 

 1. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor Gimnazjum lub jego zastępca.

 

 1. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata.

 

 1. Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny
  ze Statutem Gimnazjum.

 

§ 12

 

1.W Gimnazjum działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”.

 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum.

 

3. Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi Gimnazjum wnioski i opinie
w sprawach Gimnazjum, a w szczególności w sprawach:

 

1/ prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2/ prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3/ organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

4/ organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi – za zgodą dyrektora Gimnazjum,

5/ prawo do wydawania opinii o pracy nauczyciela w związku z dokonywaną oceną jego pracy,

6/ przeniesienie ucznia do innej szkoły,

7/ opiniowanie WSO

       8/ wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 

      Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin uchwalony przez ogół uczniów w   głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1/ Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności wobec organów Gimnazjum,

2/ Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,

3/ Skarbnik Samorządu Uczniowskiego

4/ Sekretarz Samorządu Uczniowskiego

5/ Sekcje Samorządu Uczniowskiego.

 

      Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Gimnazjum.

 

      Dyrektor Gimnazjum zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowuje jego projekt, skonsultowany
z uczniami poszczególnych oddziałów.

 

      Warunki organizacyjne uchwalenia Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz wprowadzania w nim  zmian zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu.

 

8.    Zgromadzenie ogółu uczniów zwołuje:

 

       1/ w sprawie uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego –  

           dyrektor,

       2/ w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji Regulaminu – właściwy
           organ Samorządu Uczniowskiego.

 

9.    Zwołanie Zgromadzenia ogółu uczniów polega na zawiadomieniu uczniów o celu,
       miejscu oraz pierwszym  i  ewentualnie drugim terminie Zgromadzenia, w sposób
        zwyczajowo przyjęty w Gimnazjum. W razie gdy  Zgromadzenie zwołuje organ
        Samorządu Uczniowskiego, odrębnie zawiadamia o tym opiekuna Samorządu

       Uczniowskiego.

 

10.  Drugi termin Zgromadzenia ogółu uczniów może zostać wyznaczony w tym samym
       dniu na wypadek braku   quorum w pierwszym terminie.

 

 1. Dyrektor zapewnia Organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.

 

§ 13

 

 1. W Gimnazjum dopuszcza się możliwość utworzenia  1  stanowiska Wicedyrektora.  Warunkiem wyrażenia przez organ prowadzący zgody na utworzenie stanowiska,
  o którym mowa wyżej, jest odpowiednia liczba oddziałów  w Gimnazjum - minimum  12.
 2. Stanowisko Wicedyrektora powierza i odwołuje z niego dyrektor Gimnazjum
  po zasięgnięciu opinii Zarządu  Gminy oraz Rady Pedagogicznej.

 

 1. Do kompetencji Wicedyrektora należy:

 

1/ przyjęcie na siebie zadań dyrektora Gimnazjum w czasie jego nieobecności,
 z wyłączeniem spraw kadrowych i finansowych,

 

2/ Opracowanie projektu tygodniowego rozkładu zajęć, kalendarza szkolnego i bieżące
 prowadzenie księgi zastępstw.,

3/ koordynowanie i monitorowanie obszaru działalności pedagogicznej nauczycieli oraz biblioteki szkolnej, wynikający ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

4/ kontrolowanie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez pracowników,
o których mowa w pkt3,

5/ utrzymanie kontaktów z rodzicami (prawnymi opiekunami ) uczniów Gimnazjum oraz rozpatrywanie ich postulatów z ramienia dyrekcji Gimnazjum.

   Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektora określa dyrektor Gimnazjum, powierzający to stanowisko.

 

 

§ 14

 

 1. Wszystkie organy Gimnazjum działając w ramach przysługujących im kompetencji współpracują ze sobą na zasadach wzajemnego poszanowania odrębności zajmowanych stanowisk, dążąc do osiągnięcia celów i zadań Gimnazjum.

 

 1. Sprawy sporne między organami Gimnazjum, rozstrzyga w terminie 14 dni dyrektor Gimnazjum.

 

 1. Jeżeli stronami konfliktu są dyrektor Gimnazjum i Rada Pedagogiczna spór rozstrzyga organ prowadzący Gimnazjum.

 

 

 

§ 15

 

      Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rodzice w ramach tego współdziałania maja prawo do:

 

1/ zapoznania się z Programem Wychowawczym i planem pracy Gimnazjum na dany rok,

2/ znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

3/ uzyskiwania rzetelnej, pełnej informacji na temat swojego dziecka,

 

 

ROZDZIAŁ  IV
ORGANIZACJA  GIMNAZJUM

 

§ 16

 

1.   Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jest etap edukacyjny.

 

2.   Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw

       świątecznych oraz ferii   zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku  

       szkolnego.

3.   Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Pierwszy okres trwa od rozpoczęcia roku 

      szkolnego do 31 stycznia, a drugi – od 01 lutego do dnia zakończenia rocznych zajęć szkolnych.

 

4.   Podstawę organizacji pracy Gimnazjum w danym roku szkolnym stanowią:

 

       1/ ,,Plan pracy Gimnazjum”,

       2/ ,,Arkusz organizacyjny Gimnazjum”,

       3/ ,,Tygodniowy rozkład zajęć”,

       4/ ,,Plany pracy wychowawców klasowych”,

       5/ ,,Regulamin pracy”,

 

5.  Działalność edukacyjna Gimnazjum zostaje określona przez:

 

       1/ ,,Szkolny zestaw programów nauczania”, który uwzględniając wymiar
             wychowawczy obejmuje całość  działań Gimnazjum z punktu widzenia
             dydaktycznego,

       2/ ,,Program wychowawczy Gimnazjum”, który opisuje w sposób całościowy
              wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez  wszystkich nauczycieli.

 

  6.  Dokumenty, o których mowa w ust. 5 powinny tworzyć spójną całość i obejmować  okres etapu edukacyjnego. Projekt ,,Programu wychowawczego” przygotowuje dyrektor Gimnazjum, a zatwierdza Rada Pedagogiczna, po uwzględnieniu opinii Rady   Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 

 

§ 17

 

1. ,,Plan pracy Gimnazjum” określa w szczególności podstawowe założenia pracy
dydaktyczno – wychowawczej. Projekt w/w planu przygotowuje Dyrektor, a zatwierdza Rada Pedagogiczna.

 

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa ,,Arkusz organizacyjny Gimnazjum” opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o  którym mowa w przepisach w sprawie ramowego planu nauczania – najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, ,, Arkusz organizacyjny” zatwierdza organ prowadzący Gimnazjum najpóźniej do  30 maja danego roku.

 

3.     W ,, Arkuszu organizacyjnym Gimnazjum” zamieszcza się w szczególności liczbę 

       pracowników Gimnazjum,   łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę 
       godzin zajęć edukacyjnych i przedmiotów  nadobowiązkowych w tym kół
       zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków 
       przydzielonych przez organ prowadzący Gimnazjum

 

4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
      i wychowawczych określa  ,, Tygodniowy rozkład zajęć”, ustalony przez Dyrektora na  

      podstawie zatwierdzonego ,, Arkusza organizacji Gimnazjum”, z uwzględnieniem 
      zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

5.  W Gimnazjum funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Oceniania zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej, po zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców stanowiący integralną część niniejszego Statutu.

 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje m. in.:

1/ formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych zgodnie z opracowanymi  przez nich standardami, oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych  opiekunów),

2/ bieżące ocenianie śródroczne i klasyfikowanie w/g skali i w formach przyjętych
 w Gimnazjum,

3/ przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,

4/ ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (okresu) i  warunki ich podawania.

 

 

 

 

§ 18

 

1.    Podstawową formą pracy Gimnazjum są zajęcia dydaktyczno–wychowawcze

       prowadzone w systemie klasowo lekcyjnym.

 

2.   Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się

      prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny

      tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 


§ 19

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki  danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania   zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

      Oddziały liczą do 30 uczniów realizujących ten sam program nauczania.

2.  Gimnazjum może tworzyć oddziały sportowe, wyrównawcze oraz integracyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim na zasadach określonych odrębnymi przepisami

 

3.  Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, oddział dzieli się na grupy   zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

            W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na  grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2  można dokonywać
za zgodą organu prowadzącego Gimnazjum.

 

4.     W zależności od potrzeb i sytuacji finansowej, Gimnazjum może prowadzić:

1/ zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

2/ gimnastykę korekcyjno – kompensacyjną.

 

Zasady prowadzenia zajęć o których mowa w ust. 4 określają odrębne przepisy.

 

§ 20

 

 1. Gimnazjum posiada bibliotekę, która jest pracownią służącą do realizacji:

 

1/ potrzeb i zainteresowań uczniów,

2/ zadań dydaktyczno – wychowawczych,

3/ doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela,

4/ popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród uczniów,

 

5/ upowszechniania wiedzy o regionie,

6/ okazywanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,

7/ pomaganie nauczycielom w doskonaleniu zawodowym, gromadząc w tym celu odpowiednią literaturę pedagogiczną.

 

 1. Obowiązkiem nauczyciela bibliotekarza jest:

 

1/ dobór, zabezpieczenie i należyte utrzymanie księgozbioru,

2/ udostępnianie księgozbioru uczniom i nauczycielom,

3/ opracowanie techniczne książek będących w zbiorach biblioteki,

4/ bieżące prowadzenie warsztatu informacyjno – bibliograficznego biblioteki,

5/ popularyzowanie czytelnictwa na terenie Gimnazjum,

6/ opracowanie rocznych planów pracy biblioteki,

7/ przygotowanie analiz stanu czytelnictwa,

8/ występowanie z wnioskami i opiniami do Dyrektora Gimnazjum, Rady Pedagogicznej dotyczącymi wszystkich problemów pracy biblioteki,

10/ wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Gimnazjum.

 

3.  Nauczyciel bibliotekarz ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony  mu księgozbiór.

1/ Szczegółowe zasady pracy biblioteki określa regulamin Biblioteki,

 

§ 21

 

 1. Gimnazjum korzysta ze świetlicy, która jest pozalekcyjną formą działalności opiekuńczo – wychowawczej.

 

 1. Zadaniem świetlicy  szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej
  i rekreacji.

Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie dojeżdżający
 i dowożeni.

 

 1. Warunki przyjmowania dzieci do świetlicy oraz ich prawa i obowiązki określa regulamin wewnętrzny świetlicy.

 

 1. Liczbę etatów pracowników świetlicy ustala i zatwierdza w planie organizacyjnym Gimnazjum w Radomyślu Wielkim  organ prowadzący.

 

§ 22

 

 1. Dla realizacji celów statutowych Gimnazjum posiada:

1/ pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

2/ pomieszczenia dla świetlicy szkolnej i biblioteki ,

3/ pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,

4/ salę gimnastyczną wraz z zapleczem

5/ pracownie komputerową.

 

 

§ 23

 

 1. Gimnazjum korzysta z kuchni szkolnej i stołówki
 2. Zadaniem stołówki szkolnej jest zapewnienie uczniom ciepłego posiłku jednodaniowego
 3. Liczbę pracowników kuchni szkolnej ustala i zatwierdza w planie organizacyjnym Gimnazjum Organ Prowadzący

 


ROZDZIAŁ  V
NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  GIMNAZJUM

 

§ 24

 

 1. W Gimnazjum  zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych
  i pracowników obsługi.

 

 1. Zasady zatrudniania, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

 

 1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi wykonują prace zgodnie z przydziałem czynności zleconym przez dyrektora Gimnazjum.

 

 1. Bezpośredni nadzór nad pracownikami administracji i obsługi sprawuje dyrektor Gimnazjum.

 

 1. Nauczyciel w swoich działaniach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek  kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także o szanowanie godności osobistej ucznia.

 

6. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest przestrzeganie przepisów oświatowych,
a w szczególności:

 

       1/ bezstronne i obiektywne ocenianie w/g ,, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania” przyjętego przez  Gimnazjum, oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,

       2/ zapoznanie uczniów  i ich rodziców ( prawnych opiekunów ) z wymaganiami
           edukacyjnymi na   poszczególne stopnie szkolne, wynikającymi  z realizowanego  
           przez siebie programu nauczania, dopuszczonego do użytku szkolnego oraz
          sposobami sprawdzania  postępów i osiągnięć uczniów,

       3/ kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny
pracy,

       4/ przestrzeganie zapisów statutowych,

       5/ zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,

       6/ kontrolowanie obecności uczniów,

       7/ pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem,

       8/ przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

       9/ dbanie o poprawność językową uczniów,

       10/ stosowanie zasad oceniania zgodnych z przyjętymi przez Gimnazjum kryteriami,

       11/ podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych,

       12/ aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

13/ realizowanie postanowień zawartych w dokumentach szkolnych – WSO, Szkolny Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyczny – stanowiących załącznik do statutu (załącznik 1, 2, 3)

14/ w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używania tylko sprawnego sprzętu

15/ przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych

16/ służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną

17/ wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt

18/ stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania

19/ na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, publicznej poradni specjalistycznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

20/ Realizowanie godzin wynikających  art.42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela

 

§ 25

 

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Odpowiedzialny jest za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas prowadzonych zajęć lekcyjnych, w czasie organizowanych przez Gimnazjum imprez artystycznych, sportowych, rozrywkowych, wycieczek.
 3. Czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego, dba o kształcenie zainteresowań i zdolności uczniów, oraz ich rozwój psychofizyczny poprzez:

       1/ realizację obowiązujących programów nauczania,

       2/ stosowanie właściwych metod nauczania,

       3/ systematyczne przygotowywanie się do zajęć,

       4/ pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,

       5/ właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji przebiegu nauczania.

 

 1. Dba o powierzone mu środki dydaktyczno – wychowawcze, sprzęt szkolny, oraz ponosi za nie odpowiedzialność materialną.

 

 1. Doskonali własne umiejętności dydaktyczno – wychowawcze, podnosząc poziom wiedzy merytorycznej i metodycznej.

 

6.

1/ Nauczyciel wybiera program nauczania, a także podręcznik spośród
podręczników dopuszczonych przez MEN. Ma on również prawo do opracowania   własnego programu nauczania.

2/ Wybrany program nauczania, o którym mowa w ustępie 6 pkt 1 oraz podręcznik, nauczyciel przedstawia radzie pedagogicznej.

 

 

 

§ 26

 

1.   Wszyscy nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej

 

 1. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej,
  na zasadach określonych w art. 43 ust. 3 Ustawy.

 

 1. Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także permanentne doskonalenie umiejętności  dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
  w szczególności poprzez:

       1/ pracę własną,

       2/ udział w pracach zespołów przedmiotowych i zadaniowo-problemowych.

       3/ korzystanie ze szkolnych i pozaszkolnych form wspierania działalności 

           pedagogicznej, takich jak: kursy, warsztaty i konferencje metodyczne i szkoleniowe.

 

 1. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.

 

5.    Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół.

 

 1. Zespół pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny, zgodnie
         z ustaleniami "Planu pracy  Gimnazjum".

 

 

7.    Zadania zespołu obejmują:

       1/  Opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku
w szkole,

       2/  skreślony

       3/  zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji
           zestawu programów nauczania,  korelowania i integrowania treści nauczania
           przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania  decyzji w sprawie wyboru  

           programów nauczania,

       4/ wspólne opiniowanie przygotowywanych w Gimnazjum autorskich,   
            innowacyjnych
            i eksperymentalnych  programów nauczania.

       5/ organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
           metodycznego dla początkujących nauczycieli.

       6/ współdziałanie w organizowaniu pracowni szkolnych, a także w uzupełnianiu          
            ich wyposażenia.

 

8.   Nauczyciele mogą tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-

      zadaniowe.

 

      Pracą takich zespołów kieruje Przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek   
      zespołu.

§ 26 a

 

Dyrektor powołuje zespół zajmujący się pomocą uczniom o indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

 1. Uczeń, który wymaga wsparcia ze względu na rozpoznane indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne,  powinien mieć zapewnioną pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości  ucznia może dotyczyć  zarówno trudności w uczeniu się , jak i szczególnych uzdolnień.
 3. Dyrektor wyznacza osobę  koordynującą pracę zespołu, którego zadaniem jest planowanie i udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści tworzący zespół, dokonują analizy poziomu wiadomości, umiejętności i funkcjonowania danego ucznia oraz określają trudności na jakie napotykają w pracy z nim.
 5. Nauczyciele planują indywidualną ścieżkę edukacyjną bądź edukacyjno-terapeutyczną, uwzględniając potrzeby zdiagnozowane zarówno w szkole, jak i wynikające z orzeczenia lub opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 6. Dyrektor  na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.
 7. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.
 8. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu.

 

 

§ 27

 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
 a w szczególności:

 

1/ tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2/ inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3/ podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów, oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 

  2.    Wychowawca, w celu realizacji zadań,  o których mowa w ust. l:

 

       1/ diagnozuje warunki życia i otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

       2/ wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a)      planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki
i integrujące zespół uczniowski,

b)      ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy
z uwzględnieniem tematyki z zakresu preorientacji zawodowej,

       3/ zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Gimnazjum zasadami oceniania
          zachowania.

       4/ współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi
           i koordynując ich działania  wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec
           tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych
           trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej
           opieki,     

       5/ utrzymuje kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, w celu:

       a)    poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

  b)    określenia i realizowania "Programu Wychowawczego Gimnazjum",

              c)    włączania ich w sprawy życia klasy i Gimnazjum,

              d)    informowania ich o postępach w nauce i zachowaniu uczniów swojego oddziału
         oraz  przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym.

       6/ współpracuje z pedagogiem szkolnym i pedagogiem poradni pedagogiczno -
            psychologicznej i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc

           w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań
            i szczególnych uzdolnień uczniów,

       7/ Udziela porad w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego

       8/ kształtuje właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,

       9/ prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczą (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

10/ Nauczyciel wychowawca w miarę możliwości opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

11/ realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

 1. Organizację i formy udzielania na terenie Gimnazjum pomocy, o której mowa
  w ust. 2 pkt.6  określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 

 

 1. Realizując wyżej wymienione zadania wychowawca w szczególności spotyka się
   z rodzicami uczniów na  wywiadówkach lub podczas "konsultacji indywidualnych. Informację o wywiadówce przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w Gimnazjum, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem jej odbycia.
  W wywiadówkach mogą też  uczestniczyć nauczyciele nie będący wychowawcami.

 

 

§ 27 a

 

 1. Zgodnie z uchwałą ds. bezpieczeństwa w szkołach (Uchwała nr 186/2006 Rady Ministrów z 7 listopada 2006r. w sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach oświatowych) dyrektor powołuje szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa.

 

 1. Do zadań szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa należy:

1)      Obserwowanie i analizowanie zjawisk zdarzeń występujących w szkole, które mają negatywny wpływ na spokój i bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły;

2)      Analiza potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich członków społeczności szkolnej;

3)      Ocenianie stanu bezpieczeństwa w szkole i określanie najważniejszych zadań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i które powinny być uwzględnione w planie pracy szkły na dany rok szkolny;

4)      Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa wynikających z realizowanych w szkole programów: wychowawczego i profilaktycznego;

5)      Udział w opracowywaniu i wdrażaniu szkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia;

6)      Pomoc w nawiązaniu współpracy pomiędzy nauczycielami i wychowawcami a odpowiednimi służbami (policją, strażą miejską, strażą pożarną, sanepidem) i instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów dzieci i młodzieży

7)      Dzielenie się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa z Radą Pedagogiczną i innymi pracownikami szkoły;

8)      Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

9)      Promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

 

 1. Szczegółowy zakres zadań, obowiązków oraz kompetencji koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole ustala dyrektor szkoły.

 

§ 28

 

 1. W Gimnazjum można tworzyć  stanowisko Pedagoga Gimnazjum, którego zadaniem jest:

 

1/ profilaktyka wychowawcza,

2/ praca korekcyjno – wyrównawcza,

3/ organizowanie pomocy materialnej,

4/ indywidualna opieka pedagogiczno – psychologiczna.

 1. Pedagog przeprowadza okresową analizę sytuacji wychowawczej Gimnazjum
  i przedstawia ją Radzie Pedagogicznej.
 2. Pedagog w realizacji swoich zadań współpracuje ze wszystkimi organami Gimnazjum.

 

 

§ 28 a

 

1. W Gimnazjum tworzy się następujące stanowiska pracowników nie będących nauczycielami: sekretarza szkoły, konserwatora, sprzątaczek, intendentki, kucharki, pomocy kuchennej, dozorcy. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników nie będących nauczycielami sporządza Dyrektor, uwzględniając Kodeks Pracy oraz ,, Regulamin pracy Gimnazjum”.

 


ROZDZIAŁ  VI
UCZNIOWIE  GIMNAZJUM

 

§ 29

 

      Do Gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku od 14 do 16 roku życia, ale nie dłużej niż do 18 roku życia. Do Gimnazjum przyjmowany jest uczeń, który ukończył Szkołę Podstawową (klasę szóstą).

 

      Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się:

 

1/ z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum,

2/ na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum w przypadku gdy Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami,

3/ w przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza Gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów.

 

      Kryteria przyjęcia.

 

      O przyjęciu uczniów spoza obwodu do klasy pierwszej Gimnazjum decydować będzie
      ilość punktów zdobytych według następujących zasad:

1/ wyniki sprawdzianu ( 0 – 40 ),

2/ oceny na świadectwie szkoły podstawowej z następujących przedmiotów: język polski, język obcy, matematyka i informatyka punktowane według następujących zasad:

 

Ocena

Punkty

celująca

15

bardzo dobra

13

dobra

10

dostateczna

6

dopuszczająca

2

 

 

       3/ oceny z zachowania:

 

Ocena

Punkty

wzorowa

15

dobra

12

poprawna

4

nieodpowiednia

0

 

 

 

 

       4/ osiągnięcia pozaszkolne zapisane na świadectwie ( 0 – 5 punktów: 5 punktów
           za udział w konkursach na  szczeblu wyższym niż szkolny),

       5/ do Gimnazjum przyjmowani są kandydaci od najwyższej liczby punktów

           do wyczerpania wolnych miejsc.

 

                        Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu ( bloku przedmiotowego) przyjmowani są do Gimnazjum niezależnie od wyżej wymienionych kryteriów.

 

 

§ 30

PRAWA  I  OBOWIĄZKI  UCZNIA

 

Uczeń ma w szczególności prawo do:

 

       1/ właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

       2/ opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

       3/ korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

       4/ życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

       5/ swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia
          Gimnazjum, a także światopoglądowych i religijnych -jeśli nie narusza tym dobra
          innych osób,

       6/ rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

       7/ sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz znajomości sposobów kontroli
           postępów i osiągnięć szkolnych, informacji o wymaganiach edukacyjnych,
           wynikających  z ,, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania",

       8/ pomocy w przypadku trudności w nauce,

 

       9/ korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

     10/ korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,

           księgozbioru biblioteki podczas  zajęć szkolnych i pozalekcyjnych, oraz stołówki

     11/ wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
           w organizacjach  działających w Gimnazjum.

 

 1. Zasady informowania o sprawdzianach i ogłaszania ich wyników, postępowanie
  w sprawach poprawiania  bieżących ocen oraz warunki uwzględniania zgłoszeń nie

      przygotowania  do zajęć, określa  ,,   Wewnątrzszkolny System Oceniania”.

 

 1. Zasady klasyfikowania końcoworocznego i promowania oraz przeprowadzania
  egzaminów poprawkowych określa ,, Wewnątrzszkolny System Oceniania”.

 

 1. Uczeń ma prawo do:

1/ właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy

    umysłowej;

2/ wolności sumienia i wyznania

3/ rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w lekcjach i zajęciach

    pozalekcyjnych;

4/ nauki według indywidualnych programów nauczania, jeśli spełnia odpowiednie

    warunki;

5/ zwrócenia się do nauczyciela w czasie lekcji, po ich zakończeniu lub podczas

    konsultacji z prośbą o wyjaśnienie trudnych  problemów związanych z lekcją lub

    zadaniem domowym ( nie dotyczy uczniów którzy przeszkadzają na lekcji );

6/ pomocy w nauce w postaci indywidualizacji pracy na lekcji, zajęć wyrównawczych lub

    pomocy koleżeńskiej;

7/ znajomości Wewnątrzszkolnego  Systemu Oceniania i korzystania zawartych w nim

    praw;

8/ swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych;

9/ poszanowania własnej i cudzej własności;

10/ ochrony dóbr osobistych

11/ udziału w życiu szkoły poprzez działalność samorządową oraz pracę w innych

      organizacjach;

12/ korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego

13/ korzystania z opieki socjalnej i materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami

14/ wypoczynku w czasie przerw;

15/ opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed

      przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi zagrożeniami społecznymi;

16/ korzystania z dożywiania;

17/ korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu; środków dydaktycznych, księgozbioru,

      biblioteki, oraz zasobów multimedialnych;

18/ w przypadku naruszenia swoich praw, uczeń ma prawo do złożenia skargi na ręce wychowawcy, pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły

 

 1.  Uczeń ma obowiązek:

1/ szanować symbole narodowe, religijne i szkolne;

2/ punktualnie przychodzić na wszystkie zajęcia szkolne wynikające z planu zajęć;

3/ mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której          odbywają się zajęcia

4/ usprawiedliwiać nieobecności w szkole (do 1 tygodnia) na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach; dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie

5/ w przypadku nieobecności ucznia  w szkole nadrobić  wynikające  z tego zaległości
w nauce;

6/ systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych, odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu;

7/ aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i życiu szkoły;

8/ w czasie zajęć lekcyjnych zachowywać należytą uwagę, nie rozmawiać

   z innymi uczniami w czasie prowadzenia wykładu przez nauczyciela i zabierać głos,

   gdy zostanie do tego upoważniony

9/ przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

10/ szanować przekonania, poglądy i godność osobistą drugiego człowieka;

11/ kulturalnie i bezpiecznie zachowywać się w czasie pobytu w szkole oraz w drodze do
i ze szkoły;  zawiadamiać dyrektora, nauczyciela lub innego pracownika szkoły o:

    - każdym wypadku jaki zdarzył się uczniowi lub pracownikowi szkoły;

    - uszkodzeniu sprzętu lub urządzeń zagrażających zdrowiu lub życiu

    - zagrożeniu pożarowym lub innym

    - zauważonej kradzieży, dewastacji mienia, przejawach przemocy

    - zachowaniach demoralizujących wśród uczniów ( np. zażywaniu narkotyków,

      piciu alkoholu, handlu narkotykami, o znęcaniu się fizycznym i psychicznym )

12/ dbać o zdrowie, bezpieczeństwo własne i kolegów ( zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków lub innych środków odurzających, przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów )

13/ szanować mienie szkolne, innych osób i własne;

14/ dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły;

15/ ponosić odpowiedzialność za wyrządzone szkody;

16/ podporządkować się poleceniom i rozporządzeniom dyrektora, wychowawcy, oraz

      postanowieniom zawartym w Regulaminie Szkolnym;

17/ zmieniać obuwie;

18/ wywiązywać się z obowiązków dyżurnego klasowego;

19/ nie opuszczać terenu szkoły przed zakończeniem zajęć;

20/ przestrzegać zasad higieny osobistej i naturalnego wyglądu;

21/ ubierać się estetycznie, bez ozdób zagrażających bezpieczeństwu;

22/ godnie reprezentować szkołę i dbać o jej dobre imię.

23/ nosić obowiązujący strój szkolny ustalony według odrębnych przepisów.

24/ uczestniczyć w realizacji co najmniej jednego projektu edukacyjnego w cyklu kształcenia

 

 

 1.  WIZERUNEK UCZNIA

1/ Uczeń prezentuje swoją postawą kulturę osobistą nie budzącą zastrzeżeń:

- jest kulturalny;

- nie uczestniczy w bójkach ani ich nie wywołuje;

- nie jest wulgarny;

- nie przeklina;

- jest odpowiedzialny;

- nie wagaruje;

- szanuje swoją i cudzą własność;

- odnosi się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły;

- jest prawdomówny;

- nie zagraża zdrowiu i życiu ludzi go otaczających;

- nie znęca się psychiczni i fizycznie nad innymi;

- nie stosuje używek;

- przestrzega zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych
   w szkole i poza nią.

 

2/ Uczeń wykazuje właściwą postawę wobec obowiązków szkolnych:

- bierze aktywny udział w życiu szkoły;

- jest koleżeński i uczynny;

- chętnie się uczy;

- jest punktualny i zdyscyplinowany;

- pracuje na miarę swoich możliwości;

- jest ambitny, odpowiedzialny i pracowity.

 

 3/ Wygląd zewnętrzny ucznia:

- naturalny, bez widocznego makijażu i kolorowego lakieru,

- niewskazujący na przynależność do grup nieformalnych,

- ubiór oraz fryzura dostosowany jest do wieku – wymagane jest uczesanie bez nadmiaru środków kosmetycznych; 

- jego włosy mają naturalny kolor i są estetycznie uczesane

- uczeń jest schludny i czysty,

- zabroniona jest nieskromna biżuteria noszona w sposób ekstrawagancki (kolczyki w nosie, języku i innych nieodpowiednich widocznych częściach ciała - chłopcy nie noszą kolczyków, dopuszcza się nieduże kolczyki w  uszach dziewcząt),

- nosi buty na niskim obcasie (zabronione jako niebezpieczne są: platformy, buty

z okuciami),

- nosi obowiązujący w szkole strój szkolny

- bezwzględnie zabronione jest noszenie w pomieszczeniach szkolnych czapek,

- nie nosi ozdób, które mogą stanowić zagrożenie

- nie przynosi do szkoły niebezpiecznych przedmiotów ( noży, zapalniczek )

- podczas uroczystości szkolnych uczeń występuje w stroju galowym

  (biała koszula / bluzka, ciemna spódnica / spodnie). Taki strój obowiązuje również podczas zajęć w Dniu Święta Szkoły tj. 15 października

- w pozostałych dniach roku szkolnego każdego ucznia obowiązuje jednolity strój uczniowski, którego wzór ustala dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców.

 

4/ Strój szkolny

a) Uczeń zobowiązany jest do ubierania mundurka w jednolitym zielonym kolorze:

- dziewczęta – tunika bez rękawów z zaokrąglonym kołnierzykiem, zasuwana na zamek błyskawiczny, z paskiem , kieszonką i logo szkoły.

- chłopcy – kamizelka z kołnierzykiem koszulowym, zasuwana na zamek błyskawiczny, z dwoma kieszonkami, sznurkiem wciąganym w dół kamizelki
i logo szkoły.

b) uczniowie mogą być zwolnieni z noszenia mundurka w określone dni:

- Mikołajki;

- Walentynki;

- Dzień Wiosny;

- Dzień Dziecka;

- uroczystości szkolne;

- dyskoteki.


6.      Zasady zachowania ucznia na terenie szkoły.

 

1/. Uczeń przychodzi do szkoły najwcześniej 15  minut przed rozpoczęciem lekcji

    ( nie dotyczy to uczniów dojeżdżających).

2/  Po przyjściu do szkoły uczniowie muszą zmienić obuwie.

3/ Wygląd i zachowanie ucznia muszą  być zgodne z  przyjętym wizerunkiem.

4/ Na terenie szkoły uczeń nie może nosić ubrania wierzchniego, czapki lub kaptura.

5/ Na terenie szkoły obowiązuje zakaz posiadania telefonów komórkowych przez uczniów oraz używania innych urządzeń elektronicznych podczas lekcji. Zabrania się wykonywania zdjęć i filmów podczas pobytu w szkole bez zgody osób, których to działanie dotyczy.

6/ W czasie lekcji uczeń przebywa w sali lekcyjnej, nie wychodzi bez zgody nauczyciela

7/ Lekcję kończy dzwonek na przerwę, decyzję o zakończeniu lekcji podejmuje

    nauczyciel; uczniowie opuszczają salę lekcyjną za zgodą nauczyciela.

8/ Przerwy spędzają uczniowie na tych kondygnacjach ,na których mają następną lekcję lub w okresie wiosenno – letnim w czasie długich przerw tj. po drugiej, po trzeciej i po czwartej lekcji, na placu szkolnym za zgodą i pod opieką  nauczyciela dyżurującego

9/ Podczas przerw zabronione jest przebywanie w szatniach,  w piwnicy i innych pomieszczeniach, które nie służą do odbywania zajęć.

10/ Zabrania się samodzielnego wychodzenia w czasie lekcji, przerw oraz zajęć świetlicowych do pobliskich sklepów, apteki, poczty ( dopuszcza się sytuacje za zgodą nauczyciela na podstawie  pisemnej prośby rodziców  lub opiekunów )

11/ W czasie pobytu w szkole uczeń dba o swoją własność ( nie zostawia wartościowych    rzeczy bez opieki ), dba także o mienie szkoły; nieumyślne szkody zgłasza natychmiast nauczycielowi dyżurującemu bądź wychowawcy klasy; za wszelkie zniszczenia     dokonane przez ucznia uczeń i jego rodzice ponoszą koszty finansowe.

12/ Uczeń nie ma prawa krzywdzić innych. Nie może zastraszać, grozić, wymuszać, oraz    krzywdzić w żaden inny sposób.

13/ Uczeń nie może być obojętny na krzywdę innych, ma prawo i obowiązek zareagować    tzn. zgłosić zdarzenie do dyżurującego nauczyciela, wychowawcy lub dyrektora szkoły.

14/W czasie przerw nie wolno biegać po korytarzach, gwizdać, przepychać się pod sklepikiem szkolnym, otwierać i wychylać się przez okna, krzyczeć czy coś przez nie wyrzucać.

15/ Uczeń jest zobowiązany zapoznawać się z informacjami wywieszanymi na tablicy ogłoszeń (np. dotyczącymi zmian w  planie lekcji)

16/ Po zakończonych lekcjach i zajęciach uczniowie opuszczają teren szkoły.

17/ Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym muszą bezwzględnie przestrzegać zasad bhp obowiązujących w środkach komunikacji i stosować się do poleceń osoby sprawującej   opiekę i pana kierowcy.

18/ Zabronione jest przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów, broni palnej, gazowej i białej, substancji psychoaktywnych (alkohol, papierosy, narkotyki, tabaka, leki psychotropowe) i innych groźnych przedmiotów, zapalniczek, zapałek itp.

 

 

 

 


 

 

§ 31


NAGRODY  I  KARY

 

1.   Ucznia można nagrodzić za:

 

      1/ rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły

      2/ wybitne osiągnięcia w nauce,

      3/ wzorową postawę uczniowską,

      4/ reprezentowanie Gimnazjum w olimpiadach, konkursach i zawodach,

5/ działalność na rzecz społeczności lokalnej i ochrony środowiska naturalnego

6/ dzielność i odwagę.

 

2.  Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:

 

      1/ promocja lub ukończenie szkoły z wyróżnieniem uczniów mających średnią ocen powyżej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie

      2/ pochwała wychowawcy wobec całej klasy,

      3/ pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Gimnazjum,

      4/ list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców (prawnych opiekunów),

      5/ dyplom uznania od Dyrektora,

6/ nagroda rzeczowa od wychowawcy lub Dyrektora,

7/ wpis do „złotej Księgi” oraz statuetka „Gwarek” przy średniej ocen powyżej 5,2.

 

3. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców gimnazjum.

 

4.  Nagrody przyznaje dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, Rady Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

5.  Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.

 

6.  Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przyznanej nagrodzie. Nazwiska

uczniów nagrodzonych Nagrodą Dyrektora Gimnazjum ogłasza się na forum Gimnazjum
(gazetki Samorządu  Uczniowskiego, apel).

 

7.  Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom,
 o których mowa w ust. 1 i 2, uczeń może zostać ukarany w następującej kolejności kar:

 

1/ upomnieniem wychowawcy klasy,

2/ pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji,

3/ obniżeniem oceny zachowania,

4/ pozbawieniem pełnionych funkcji na forum Gimnazjum,

5/ zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,

6/ zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych.

7/ upomnieniem lub naganą Dyrektora,

8/ przeniesieniem do równoległej klasy

9/ W szczególnych sytuacjach typu:

           - podejrzenia ucznia o stan nietrzeźwości

           - podejrzenie ucznia o stan pod wpływem narkotyków

           - podejrzenia popełnienia przestępstwa na terenie szkoły ( kradzież, wyłudzenia,

             pobicia)

Dyrektor lub jego zastępca powiadamia o tym fakcie policję.

 

8.  Dyrektor może również wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie
     ucznia do innej szkoły gdy:

 

1/ umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi

2/ dopuszcza się kradzieży,

3/ wchodzi w kolizję z prawem,

4/ demoralizuje innych uczniów,

5/ permanentnie narusza postanowienia statutu.

 

9. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą  

      być stosowane w  sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

 

 1. Kary z wyjątkiem wymienionych w ust. 7 pkt l i 2. nakłada Dyrektor.

 

       11. O nałożonej karze informuje się rodziców (prawnych opiekunów) z wyjątkiem

       upomnień udzielanych w   trybie natychmiastowym.

 

12. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie  

     może wnieść rodzic  (opiekun prawny) w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której  

      mowa w ust. 15.

 

13. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

      Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.

 

14. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie   
      sprawy. Przepisy ust. 12 i ust. 13 stosuje się odpowiednio z tym,  że przed podjęciem
       rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady  Pedagogicznej.

 

15.Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące
     naruszenie szkolnych  obowiązków i postanowień Statutu.

 

16. Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 15 następuje w szczególności, jeżeli uczeń:

 

      1/ umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innej osobie,

      2/ dopuścił się kradzieży lub niszczenia mienia,

      3/ wchodzi w kolizję z prawem,

      4/ w stanie nietrzeźwym uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Gimnazjum,

      5/ demoralizuje innych uczniów,

6/ otrzymał drugą (śródroczną lub końcoworoczną) nieodpowiednią ocenę zachowania.

 

17. Można odstąpić od wystąpienia o zastosowanie kary przewidzianej w ust. 15

      w okolicznościach określonych  w ust. 16  za poręczeniem właściwego zachowania
      ucznia, udzielonym przez nauczyciela, organ Samorządu  Uczniowskiego albo Radę  
      Rodziców.

 

18. Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 15 i ust. 16 określają odrębne
       przepisy.

 

19. O zamiarze ukarania ucznia oraz nałożonych karach informuje się rodziców   

      (opiekunów).

 

 

 

ROZDZIAŁ  VII


GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 32

 

 1. Gimnazjum jest jednostką budżetową, której kierownikiem jest Dyrektor Gimnazjum.

 

 1. Środki finansowe przeznaczone na działalność Gimnazjum pochodzą z budżetu gminy.

 

 1. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków zwany dalej „planem finansowym” opracowany przez dyrektora Gimnazjum w oparciu
  o uchwałę budżetową gminy.

 

 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  VIII


POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

§ 33

 

           1.  Gimnazjum posiada własny znak tzw. Logo.

 

2. Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II posiada sztandar zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Radomyślu wielkim nr XII/116/04 z dnia 31 III 2004 r.

 3. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób
      dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

 

§ 34

 

1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 1. Zasady prowadzenia przez Gimnazjum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

 

§ 35

 

1.    Zmiany w Statucie Gimnazjum mogą nastąpić w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych.

 

 1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. Zasady postępowania  w sprawie uchwalenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa Ustawa.

 

 1. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

 

 1. Po dokonaniu trzech zmian Dyrektor ogłasza tekst jednolity.

 

5. Statut (tekst jednolity) uchwalony 30.08.2007 wchodzi w życie z dniem 01.09.2007
i podlega ewaluacji przez cały rok szkolny.

 

6. Tekst Statutu został przyjęty uchwałą nr 10/07 przez nauczycieli na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2007r.

 

 1. Tekst Statutu został przyjęty przez Radę Rodziców na posiedzeniu Rady Rodziców
  nr 1/2007 w dniu 10.10.2007r.

 

 


Załącznik Nr 1do Statutu

Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Radomyślu Wielkim

 

 

Opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
08 września 2006 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
 słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów i w szkołach publicznych

 

ELEMENTY WEWNĄTRZSZKOLNEGO

SYSTEMU OCENIANIA

 

 

 

 1. Założenia ogólne.
 2. Zadania nauczyciela.
 3. Sposoby zbierania informacji o uczniu.
 4. Szkolny system motywacyjny.
 5. Ogólne zasady i kryteria oceny przedmiotowej.
 6. Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna.
 7. Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia.
 8. Egzaminy
 9. Promowanie.
 10. Egzamin gimnazjalny
 11. Projekty edukacyjne
 12. Dokumentacja osiągnięć uczniów
 13. Ewaluacja
 14. Sposób informowania rodziców o osiągnięciach szkolnych uczniów
 15. Uwagi końcowe

 

 

I ZAŁOŻENIA OGÓLNE

I.I. Definicja

 Wewnątrzszkolny system oceniania opracowano po konsultacjach przeprowadzonych
w środowisku nauczycieli, rodziców i uczniów.

 

 1. Zadaniem WSO jest:

 

 • diagnozować,
 • oceniać,
 • informować,
 • upowszechniać osiągnięcia uczniów,
 • ewaluować programy nauczania.

 

 1. WSO zapewnia uczniom:

 

 • jasne i upublicznione kryteria oceny,
 • takie same zasady oceniania na wszystkich przedmiotach,
 • możliwość samooceny,
 • rzetelną informację zwrotną,
 • indywidualność oceniania,
 • obiektywizm.

 

WSO powinien motywować ucznia do dalszej pracy

 

 1. WSO zapewnia rodzicom:

 

 • prostotę i jasność systemu,
 • jawność kryteriów oceniania,
 • możliwość częstej informacji zwrotnej o postępach ucznia.

 

WSO wskazuje rodzicom jak pokierować dalszą karierą swojego dziecka

 

 1. WSO zapewnia nauczycielom:

 

 • różnorodność źródeł informacji o uczniu,
 • łatwość stosowanych metod, form i technik oceniania,
 • łatwość wnioskowania o umiejętnościach i kompetencjach ucznia.

 

WSO wskazuje nauczycielowi jak należycie pokierować procesem uczenia

 

 

II ZADANIA NAUCZYCIELA

 

Nauczyciel zobowiązany jest do:

 

 1. Zapoznania uczniów z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
 2. Przedstawienia kryteriów oceny w sposób zrozumiały, jasny, aby uczeń wiedział czego się od niego oczekuje.
 3. Stosowania różnorodnych form oceniania zapewniając uczniom otrzymanie informacji zwrotnej na temat osiąganych wyników i tak aby uczeń mógł jak najlepiej zaprezentować wyniki swojego uczenia się.
 4. Wskazywania uczniowi, co osiągnął, co dobrze zrobił, co i ile potrafi, a czego nie umie – pomóc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju.
 5. Umożliwienia uczniom samooceny,
 6. Uwzględniania różnic pomiędzy poszczególnymi uczniami.
 7. Ujawniania oceny uczniowi i rodzicom i wskazania kierunku poprawy.
 8. Nieustannej ewaluacji i doskonalenia oceniania.

 

 

III SPOSOBY ZBIERANIA INFORMACJI O UCZNIU

 

 • obserwacja ciągła,
 • na różnych płaszczyznach życia szkolnego,
 • dokonywana przez nauczycieli, wychowawców, uczniów.

 

Technika:

 • dzienniki lekcyjne,
 • zeszyty klasowe,
 • zeszyty uwag.

 

 

IV.  SZKOLNY SYSTEM MOTYWACYJNY

 

Rankingi:

 

 • wewnątrzklasowy,
 • międzyklasowy na tym samym etapie kształcenia.

 

Wewnątrzszkolne konkursy:

 

 • przedmiotowe,
 • artystyczne,
 • sportowe,
 • związane z działalnością na rzecz środowiska.

 

 

System nagradzania:

 

 • pochwały wychowawcy klasy i opiekuna organizacji uczniowskich,
 • pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
 • wpis pochwalny do kroniki,
 • dyplomy, listy gratulacyjne,
 • nagrody rzeczowe,
 • wpis na świadectwie szkolnym w miejscu "osiągnięcia szkolne"

 

 

V. OGÓLNE ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA

 

§ 1

 

1. Rozporządzenie określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w publicznych gimnazjach, dla dzieci i młodzieży, w tym szkołach specjalnych.

 

2. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.

 

3.  Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

 

1)   I semestr trwa od 01.09. do 31.01

 

2)   II semestr trwa od 01.02 do dnia zakończenia rocznych zajęć szkolnych.

 

§ 2

 

1. Ocenianiu podlegają:

1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)      zachowanie ucznia.

 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

§ 3

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)      udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)      dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)      ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
 i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;

4)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)      ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 12 ust. 2 i § 13 ust. 3;

6)      ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

 1. Poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu ocenia się według następującej skali:

 

 

 

 

Nazwa stopnia

Symbol

Skrót

Celujący

6

cel

Bardzo dobry

5

bdb

Dobry

4

db

Dostateczny

3

dst

Dopuszczający

2

dop

Niedostateczny

1

ndst

 

 

 


5. Warunki jakie musi spełnić uczeń aby uzyskać następujące stopnie :

 

Kryterium

Stopień

Wiadomości ściśle naukowe, a ich zakres szerszy niż wymagania programowe, treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ; zgodnie z nauka rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz, samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedza dla celów teoretycznych i praktycznych, poprawny język, swoboda w posługiwaniu się terminologia naukową, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi.

6

Wyczerpujące opanowanie całego programu materiałowego, wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ, właściwe rozumienie uogólnień i związków miedzy nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez ingerencji nauczyciela, poprawny język, styl, poprawne posługiwanie się terminologia naukowa, kondensacja wypowiedzi na zasadzie zgody z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania

5

Opanowanie materiału programowego, wiadomości powiązane związkami logicznymi, poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnienie zjawisk inspirowane przez nauczyciela, poprawność językowa, usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmowane w terminach naukowych, język umiarkowanie skondensowany

4

Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu, wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi, dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela, stosowanie wiadomości do celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela, niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi.

3

Częściowe opanowanie podstawowego materiału programowego, wiadomości luźno zestawione, ograniczone rozumienie podstawowych uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk, ograniczona umiejętność stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela, liczne błędy, niepoprawny styl, trudności w wysławianiu.

2

Rażący brak wiadomości programowych i jedności logicznej między wiadomościami, zupełny brak rozumienia uogólnień oraz kompletna nieumiejętność wyjaśniania zjawisk, zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy, bardzo liczne i poważne błędy, rażąco niepoprawny styl, duże trudności w mówieniu językiem potocznym.

1

 

§ 4

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.;

 

 

3.  W gimnazjum funkcjonują sposoby motywacji ucznia oraz informowania rodziców
o bieżących osiągnięciach uczniów

 

1.    Kontakty bezpośrednie nauczycieli wychowawców z rodzicami:

 

1)    zebrania ogólnoszkolne

a)    IX - zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi

b)    I - zapoznanie z wynikami klasyfikacji za I semestr

2)    zebrania klasowe- w miarę potrzeb

3)    indywidualne rozmowy nauczycieli z rodzicami / prawymi opiekunami /

4)    zapowiedziana wizyta w domu ucznia

 

2.    Kontakty pośrednie:

1)    rozmowa telefoniczna

2)    korespondencja listowa

 

3.    Szkolny system motywujący ucznia

1)    konkursy przedmiotowe

2)    listy uczniów mających średnią powyżej 4,75

3)    listy uczniów mających wzorową frekwencję

4)    listy osiągnięć uczniów z poszczególnych przedmiotów

5)    listy osiągnięć wychowawczych poszczególnych oddziałów

6)    wpis do złotej księgi uczniów ze średnią powyżej 5,20 oraz wzorowym zachowaniem

 

 

§ 5

 

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

 

 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

§ 6

 

 1. Nauczyciele sprawdzają wiadomości umiejętności uczniów poprzez:

 

1)      zadania klasowe, testy i sprawdziany cząstkowe obejmujące szerszy zakres materiału przewidzianego programem nauczania danego przedmiotu.

 

a)      Służą do sprawdzania wiadomości materiału przerobionego w okresie dłuższym niż trzy lekcje;

b)      Są zapowiedziane co najmniej na tydzień przed terminem przeprowadzenia
i jednocześnie wpisywane ołówkiem do dziennika;

c)      W razie nieobecności nauczyciela w dniu klasówki termin należy ponownie uzgodnić z klasą, przy czym nie obowiązuje tygodniowe wyprzedzenie;

d)     W jednym dniu może być przeprowadzona tylko jedna klasówka, ograniczenie to nie obowiązuje w przypadku klasówek poprawkowych;

e)      Sposób poprawienia klasówki (nanoszenie uwag, podkreślenia, znaki) jest jednocześnie uzasadnieniem wystawionej oceny;

f)       Uczeń ma prawo do uzyskania wyjaśnienia popełnionych błędów;

g)      Poprawiona klasówka jest zwracana uczniowi do 2 tygodni od czasu jej przeprowadzenia (termin może być przedłużony o czas nieobecności nauczyciela w szkole). Po tym czasie nauczyciel nie wpisuje ocen nie satysfakcjonujących ucznia.

h)      Jeżeli uczeń jest nieobecny (przy usprawiedliwionej nieobecności)  na kartkówce lub zadaniu klasowym, może być poddany dodatkowemu sprawdzianowi lub odpytaniu. Termin tego sprawdzianu uzgadnia nauczyciel z uczniem.

i)        Wszelkie przejawy niesamodzielnej pracy uznaje się za niedopuszczalne i będą karane ocena niedostateczną przez nauczyciela danego przedmiotu.

 

2)      Kartkówki.

 

a)      Są niezapowiedzianą wcześniej formą sprawdzenia wiadomości wszystkich uczniów jednocześnie z ostatniej jednostki tematycznej lub ostatnich trzech lekcji w zależności od specyfiki przedmiotu;

b)      Trwają 10 do 20 minut;

 

3)      Odpowiedzi ustne.

 

a)      Są wcześniej niezapowiedzianą formą sprawdzenia wiadomości;

b)      Pytanie na lekcji powtórkowej musi być zapowiedziane tydzień wcześniej

 

4)      Prace i ćwiczenia praktyczne.

5)      Zadania domowe.

 

 1. W Gimnazjum  obowiązuje jednolity algorytm ustalania ocen  semestralnych, który opiera się na:

 

1)      opracowanych do każdego przedmiotu  szczegółowych kryteriach oceniania
na poszczególne stopnie szkolne,

2)      ustalonych dla danego przedmiotu, formach  (sposobach) sprawdzania wiadomości
i umiejętności uczniów,

3)      ustalonych, zgodnie ze specyfiką poszczególnych przedmiotów, wagach (rangach) ocen uzyskanych w różnych formach sprawdzania wiadomości,

4)      ocena semestralna jest obliczana jako średnia arytmetyczna ocen z uwzględnieniem  założonych wag, ocena końcoworoczna jest średnią arytmetyczną I i II semestru.

5)      w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności:

 

a)      przy ustalaniu oceny ucznia, który ma orzeczenie lub opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej stwierdzające u niego deficyty rozwojowe,

b)      przy ustalaniu oceny ucznia, który ma niższe oceny tylko z niektórych form sprawdzania wiadomości i umiejętności,

 

nauczyciel może do średniej wagowej ocen dodać 0,5 punktu.

 

 1. Ilość ocen cząstkowych w semestrze nie może być mniejsza niż dwukrotna liczba godzin przedmiotu w tygodniu.

 

§ 7

 

 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, publicznej poradni specjalistycznej, w tym także niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust.2.

 

 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa
  w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić  na podstawie tego orzeczenia.

 

§ 8

 

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy
  w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
  z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony
  w tej opinii.

 

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

 

§ 9

 

 1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa  w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi z nauki drugiego języka obcego,
  z zastrzeżeniem z zastrzeżeniem ust. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia

 

 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

 

 

 


VI KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I KOŃCOWOROCZNA.

 

§ 10

 

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminach określonych w statucie szkoły.

 

 1. Klasyfikacja roczna w gimnazjum, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa  w § 12 ust. 2 i § 13 ust. 3. Nauczyciel nie ma obowiązku dopytywać ucznia na koniec semestru, gdyż ocena semestralna jest ocena całościową semestru.

 

 1. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły:

 

1)      na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną za I półrocze (wychowawca zapoznaje ucznia z przewidywanymi ocenami i zobowiązuje do przekazania tego rodzicom)

2)      na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną za I półrocze oceny powinny być wpisane ołówkiem do dziennika

3)      na dwa tygodnie przed konferencją  klasyfikacyjną na koniec roku szkolnego (nauczyciel przedmiotu informuje ucznia, a wychowawca pisemnie informuje rodziców).

4)      na 2 tygodnie przed konferencją oceny powinny być wpisane ołówkiem do dziennika, natomiast 3 dni przed konferencją klasyfikacyjną nauczyciel jest zobowiązany wpisać oceny z poszczególnych przedmiotów długopisem

 

 

 

§ 11

 

 1. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 

 1. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna
  z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.

 

 1. W szkołach (oddziałach) integracyjnych śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa w odrębnych przepisach.

 

 

§ 12

 

 1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali określonej w statucie szkoły.

 

 1. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy
  IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:

 

1)      stopień celujący - 6;

2)      stopień bardzo dobry - 5;

3)      stopień dobry - 4;

4)      stopień dostateczny - 3;

5)      stopień dopuszczający - 2;

6)      stopień niedostateczny - 1,

 

z zastrzeżeniem ust. 3.

 

 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 


VII.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY I KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA

 

§ 13

 

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)      okazywanie szacunku innym osobom.

 

 1. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się według skali określonej
  w statucie szkoły z zastrzeżeniem ust. 4.

 

 1. Roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, ustala się według następującej skali:

 

1)      wzorowe;

2)      bardzo dobre;

3)      dobre;

4)      poprawne;

5)      nieodpowiednie;

6)      naganne,

 

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 1. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:

 

1)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust. 6 i 7

 

 1. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 1. Skreślony

 

 1. Szczegółowe kryteria wystawiania ocen z zachowania ustala rada pedagogiczna. Ocena
  z zachowania wyraża opinię nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów
  o kulturze osobistej ucznia, udziale w życiu szkoły i środowiska oraz jaki jest stosunek ucznia do rówieśników.

 

 1. Oceną wyjściową dla wychowawcy jest ocena - dobra.

 

 1. Nauczyciele są zobowiązani do odnotowywania uwag o zachowaniu ucznia w zeszycie uwag.

 

 1. Czynniki warunkujące podwyższenie oceny z zachowania:

 

1)      reprezentowanie szkoły na zawodach, olimpiadach przedmiotowych, konkursach;

2)      aktywność ucznia na terenie szkoły w szczególności:

 

a)      bezinteresowna pomoc w organizowaniu imprez szkolnych;

b)      prezentacja własnych prac wynikających z zainteresowań ucznia;

c)      pomoc koleżeńska;

d)     udział w organizacjach uczniowskich.

 

3)      działalność poza terenem szkoły (np. działalność charytatywna, w organizacjach typu PCK, harcerstwo, stowarzyszenia).

 

 1. Czynniki powodujące obniżenie oceny z zachowania:

 

a)      nie wypełnia obowiązków szkolnych;

b)      fakty stwierdzające szkodliwy wpływ ucznia na społeczne środowisko szkolne (kradzieże, przemoc, konflikty z prawem);

c)      duża liczba godzin nieusprawiedliwionych w semestrze lub częste spóźnienia;

d)     Odpisywanie od innych uczniów i kopiowanie prac z Internetu lub innych źródeł;

e)      działania powodujące niszczenie mienia;

f)       zastrzeżenia wobec kultury osobistej ucznia zgłaszane przez kolegów lub pracowników szkoły;

g)      potwierdzone sygnały z terenu pozaszkolnego świadczące o procesie demoralizacji (spożywanie środków psychoaktywnych, przebywanie w lokalach nocnych, łamanie przepisów Kodeksu Karnego, drogowego, wykroczeń, wandalizmu, rozpowszechnianie materiałów eksponujących nagość lub akty przemocy).

h)      Nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji edukacyjnego

i)        Mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt edukacyjny nie wywiązał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczności realizacji zadań przez innych członków zespołu.

 

 1. Kryteria poszczególnych ocen z zachowania:

 

1)      Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny dobrej (z wyłączeniem zapisu odnoszącego się do liczby nieusprawiedliwionych godzin
i spóźnień), a ponadto:

 

 • swoją postawą jest wzorem dla innych;
 • ma nienaganną frekwencję - brak nieusprawiedliwionych godzin,
 • jest punktualny;
 • Pomaga innym uczniom w nauce
 • chętnie bierze udział w przygotowaniu akademii i innych uroczystości szkolnych;
 • ma bardzo wysoką kulturę osobistą (wygląd, ubiór, higiena osobista, kultura słowa i zachowanie);
 • osiąga takie wyniki w nauce, które są odzwierciedleniem jego możliwości;
 • godnie reprezentuje klasę, szkołę w konkursach, zawodach, olimpiadach;
 • chętnie pracuje na rzecz klasy i aktywnie uczestniczy w zajęciach godzin wychowawczych;
 • wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością podczas realizacji zadań projektu gimnazjalnego, był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt, wspomagał członków zespołu.

 

2)      Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny dobrej (z wyłączeniem zapisu odnoszącego się do liczby nieusprawiedliwionych godzin i spóźnień), a ponadto:

 

 • nosi zawsze obuwie zastępcze;
 • wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
 • sumiennie wypełnia obowiązki dyżurnego;
 • organizuje jednorazowa pomoc koleżeńska w nauce;
 • pomaga w organizacji imprez szkolnych;
 • pełni funkcje w klasie i szkole;
 • ma pojedyncze godziny nieusprawiedliwione i spóźnienia;
 • jest aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.

 

3)      zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który:

 

 • liczba nieusprawiedliwionych godzin nie przekracza (5-6 godzin), a spóźnienia są sporadyczne (do 5);
 • na polecenie nauczyciela pracuje na rzecz szkoły i klasy;
 • drobne uchybienia w swoim zachowaniu stara się szybko naprawić;
 • przestrzega regulaminu przewozu;
 • dba o higienę osobistą;
 • nie ma negatywnych uwag dotyczących wulgarnego słownictwa, aroganckiego zachowania względem nauczyciela, pracowników szkoły, opiekunów, kolegów.
 • wygląd ucznia opowiada wizerunkowi zapisanemu w statucie w § 30 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA” pkt 5. „Wizerunek ucznia” ;
 • wypełnia obowiązki ucznia zapisane w statucie w§ 30 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA” pkt 4 „Obowiązki ucznia”;
 • spełnia kryteria zachowania ucznia zapisane w statucie w § 30 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA” pkt 6. „Zasady zachowania ucznia na terenie szkoły”;
 • zachowanie ucznia podczas uroczystości szkolnych nie budzi zastrzeżeń (także poza terenem szkoły, np. w Kościele;
 • współpracuje w zespole realizującym projekt edukacyjny, prawidłowo spełnia stawiane przed sobą i zespołem zadania.

 

4)      zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który:

 

 • sporadycznie przeszkadza na lekcji (liczba uwag w semestrze nie przekracza 5);
 • ma do 30 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze oraz częste spóźnienia (do 10);
 • czasem nie wypełnia obowiązków szkolnych, zdarza się, że nie przynosi zeszytów i przyborów, niekiedy jest nieprzygotowany do lekcji, nie uzupełnia braków;
 • jest niesystematyczny w realizacji obowiązków szkolnych;
 • sporadycznie nie stosuje się do regulaminu przewozu;
 • niechętnie uczestniczy w imprezach klasowych i szkolnych;
 • zdarzają mu się incydenty przemocy fizycznej i słownej;
 • częste braki mundurka (do 10 w semestrze);
 • koryguje swoje zachowanie pod wpływem zastosowanych przez szkołę i dom rodzinny środków zaradczych;
 • często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego, odmawiał współpracy co opóźniało realizację projektu
  i przyczyniało się do nieporozumień.

 

5)      zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:

 

 • odpisuje prace pisemne od innych uczniów i kopiuje z internetu i inny źródeł;
 • ma odnotowane wagary i ucieczki z lekcji (zwłaszcza pierwsze i ostatnie);
 • jest arogancki, niekulturalny w stosunku do innych osób;
 • swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych;
 • notorycznie przeszkadza w lekcjach;
 • nie przestrzega zarządzeń porządkowych szkoły i przewozu;
 • notoryczne spóźnia się na lekcje (powyżej 15 w semestrze i więcej) oraz ma ponad 30 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze ;
 • nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.

 

6)      zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który:

 

 • ma konflikty z prawem (policja, sąd);
 • niszczy mienie szkoły i innych osób, dopuszcza się kradzieży;
 • ma demoralizujący wpływ na rówieśników (używa środków psychoaktywnych);
 • stosuje agresję i przemoc fizyczna i słowną (wulgarne słownictwo, wyłudzenia pieniędzy, zastrasza innych, inicjuje bójki);
 • nie wypełnia obowiązków szkolnych;
 • narusza zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne (np. podrabia podpis rodziców i nauczyciela, dopisuje oceny);
 • ma demoralizujący wpływ ma rówieśników (używa środków psychoaktywnych, przebywa poza domem do późnych godzin nocnych,
  np. lokale);
 • narusza zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne
  (np. podrabia podpis rodziców i nauczyciela, dopisuje oceny, rozpowszechnia materiały eksponując nagość lub akty przemocy;
 1. Ocena z zachowania może być obniżona nawet po poinformowaniu rodziców o przewidywanej ocenie na półrocze lub koniec roku w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

 

 

 

 

VIII EGZAMINY

 

§ 14

 

 1. Uczeń  ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena roczna jest jego zdanie lub zdaniem rodziców, jest zaniżona.

 

 1. Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi z niedostatecznymi ocenami rocznymi z trzech i więcej przedmiotów nauczania.

 

 1. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na prośbę ucznia, jego rodziców, samorządu klasowego lub wychowawcy klasy, zgłoszą do dyrektora szkoły co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej (komisji).

 

 1. Egzamin sprawdzający powinien być przeprowadzony nie później niż dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, przez komisję w składzie:

 

1)      dyrektor szkoły, wicedyrektor, inna osoba pełniącą funkcje kierownicza lub wychowawcy klasy - jako egzaminator;

2)      nauczyciel danego przedmiotu - jako egzaminator;

3)      nauczyciel tego samego przedmiotu lub pokrewnego - jako członek komisji.

 

 1. Nauczyciel przedmiotu z którego przeprowadza się egzamin sprawdzający, może być zwolniony na jego prośbę z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora można powołać innego nauczyciela tego przedmiotu z tej lub innej szkoły.

 

 1. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu, komisja ustala ocenę z danego przedmiotu dla ucznia. W przypadku różnicy zdań, sprawę oceny rozstrzyga się przez głosowanie.

 

 1. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej, a w miarę potrzeby również ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: sztuka, elementy informatyki i wychowanie fizyczne, z których egzamin może mieć formę ćwiczeń praktycznych, charakterystycznych dla danego przedmiotu.

 

 1. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać kryteriom oceny, o którą ubiega się dany uczeń.

 

 1. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół odnotowując skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne oraz ocenę uzyskaną przez ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ocenę ustalona w jego wyniku.

 

 1. Prace pisemne ucznia przechowuje się do końca następnego roku szkolnego.

 

 

 

 

§ 15

 

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

 1. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

 

1)      realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2)      spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

 1. Uczniowi, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

 

 1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 9:

 

a)      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

b)      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

 1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 3, 4 i 5 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

 

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2)      nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
dla odpowiedniej klasy.

 

 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

 1. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

 1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
  w szczególności:

 

1)      imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 11, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 - skład komisji;

2)      termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3)      zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4)      wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

 

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

 

 

§ 16

 

 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 17.

 

 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1 i § 17.

 

 1. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 17.

 

TRYB ODWOŁYWANIA

 

§ 17

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone
  w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
  z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

 

1)      w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej
i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

 

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 1. W skład komisji wchodzą:

 

1)      w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)      dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

 

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 

a)      dyrektor  szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b)      wychowawca klasy,

c)      wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie,

d)     pedagog,

e)      psycholog,

f)       przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g)      przedstawiciel rady rodziców.

 

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
  w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

 

 1. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona
  w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1.

 

 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 

1)      w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 

a)      skład komisji,

b)      termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

c)      zadania (pytania) sprawdzające,

d)     wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

 

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 

a)      skład komisji,

b)      termin posiedzenia komisji,

c)      wynik głosowania,

d)     ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

 1. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego,
  z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 


IX PROMOWANIE

 

§ 18

 

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych
  w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 13 ust.6 i 7 oraz § 19 ust.9.

 

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

 1. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr),
  z zastrzeżeniem § 19 ust. 9.

 

 1. Uczeń gimnazjum, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który
  w gimnazjum specjalnym uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 

 

§ 19

 

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną
  z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
  W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

 1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - w ostatnim tygodniu ferii zimowych.

 

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

 

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

3)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
  w szczególności:

 

1)      skład komisji;

2)      termin egzaminu poprawkowego;

3)      pytania egzaminacyjne;

4)      wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a w szkole,
  w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - nie później niż do końca marca.

 

 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr),
  z zastrzeżeniem ust. 9.

 

 1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

 

§ 20

 

 1. Uczeń kończy gimnazjum:

 

1)      jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych), w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 18 ust. 3, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej; z zastrzeżeniem § 13 ust.6 i 7.

 

2)      jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu, o których mowa w § 21, oraz § 20 ust. 2.

 

 1. uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

 

 1. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej,
  o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

 

 

X EGZAMIN GIMNAZJALNY

 

 

§ 21

 

 1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący:

 

1)      w części pierwszej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych;

2)      w części drugiej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

3)      w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego

 

ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu
w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej "egzaminem gimnazjalnym".

 

 1. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego reguluje Rozporządzenie MENiS z dnia 07.09.2004 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 

XI. PROJEKT EDUKACYJNY

 

§ 22

 

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Publicznym im Jana Pawła II
w Radomyślu Wielkim

 

Ustalenia ogólne

1. Uczeń gimnazjum realizuje co najmniej  jeden projekt edukacyjny w cyklu szkolnym, określony Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20.08.2010 r.

2. Temat projektu realizowanego w II lub III klasie gimnazjum jest wpisywany uczniowi na
świadectwie ukończenia szkoły.

 1. Projekty edukacyjne realizowane są w grupach klasowych lub międzyoddziałowych.
 2. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania.
  1. Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie
   edukacyjnym, zapisane są w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania w statucie szkoły.

 

Role nauczycieli

1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w szkole.

2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną określa szczegółowe warunki
realizacji projektu edukacyjnego zapisane w regulaminie realizacji projektów edukacyjnych,
zwanym dalej regulaminem.

 1. Dyrektor szkoły wprowadza zarządzeniem zapisy regulaminu.

4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z rada pedagogiczną powołuje szkolnego koordynatora
    projektów.

5. Do zadań szkolnego koordynatora projektów należy:

a)   udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu;

b)   koordynowanie pracy nauczycieli, w tym opiekunów projektów;

c)   przygotowanie harmonogramu pracy na dany rok szkolny;

d)  nadzór nad dokumentacją projektów;

e)   organizację Festiwalu Projektów.

6. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. Jego zadania to:

a)   omówienie scenariusza projektu z uczniami;

b)   przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami;

c)przygotowanie dokumentacji zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia
     - karty projektu,

     - karty samooceny ucznia,

     - karty oceny projektu,

     - sprawozdanie z realizacji projektu;

d)  czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu;

e)   organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji;

f)    pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu;

g)   motywowanie uczniów do systematycznej pracy;

h)   pomoc w prezentacji projektu;

i)     ocena projektu;

j)     komunikacja z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie;

k) koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest
międzyprzedmiotowy .

7. Nauczyciel niebędący opiekunem projektu, a współpracujący z opiekunem
w projekcie miedzyprzedmiotowym jest zobowiązany do:

a)   konsultacji dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem;

b)   czuwania nad prawidłowym przebiegiem projektu;

c)   sprawowania opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji, zgodnie
z ustalonym zakresem merytorycznym;

d)  prowadzenia dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu;

e)   współpracy z opiekunem projektu i szkolnym opiekunem projektu w CIągU roku
szkolnego podczas organizowania Festiwalu Projektów;

f) ustalenia oceny przedmiotowej projektu, jeśli jest przewidziana;

g)   udziału w ustaleniu oceny udziału ucznia projektu, skutkującej wpisem na świadectwie
ukończenia szkoły;

h)udziału w ustalaniu oceny z zachowania ucznia.
8. Wychowawca klasy jest zobowiązany do:

a) poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji
projektu edukacyjnego;

b) prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich

uczniów klasy, w szczególności:

- wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,

- monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,

- przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom;

c)  komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;

d) prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją
       przez ucznia projektu edukacyjnego (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne
       ustalone przez szkołę).

Działania projektowe

I. Wybór tematu projektu.

1. Do końca maja roku poprzedzającego rok szkolny, w którym uczniowie będą realizować
projekt edukacyjny, nauczyciele ustalają ich temat przewodni.

2. Podczas ustalania przewodniego tematu projektów edukacyjnych bierze się pod uwagę
w szczególności ważne wydarzenia rocznicowe, społeczne, uwarunkowania środowiska
lokalnego, potrzeby szkoły, realizację podstawy programowej.

3. W terminie do 1 września roku szkolnego, w którym będzie realizowany projekt
edukacyjny, nauczyciele wspólnie ustalają zestaw projektów edukacyjnych do realizacji
danych roku szkolnym, określając również typy projektów (np. badawczy, lokalnego
działania).

4. Projekty mogą być realizowane przez jednego nauczyciela w jednej klasie lub
międzyoddziałowo, bądź przez kilku nauczycieli międzyprzedmiotowo.

5. Uczniowie dokonują wyboru tematu projektu, który będą realizować w terminie do końca
września

II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji.

1. Opiekunowie projektów omawiają z uczniami: scenariusz projektu, harmonogram działań
projektowych, wspomagają podział zadań w grupie, przygotowują kontrakt, omawiają wzory
dokumentów i kryteria oceniania projektu i jego prezentacji

2. Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami wyznaczają miejsce i terminy
konsultacji.

3. Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami przygotowują kartę projektu.

 

             III.     Wykonanie zaplanowanych działań

1. Uczniowie pod opieką nauczycieli pracują nad realizacją projektu do końca maja danej
roku szkolnego.

2. Szkolny opiekun projektu z innymi nauczycielami do końca maja przygotowuje program
Festiwalu Projektów, uzgadniają formułę prezentacji poszczególnych projektów.

 1. Uczniowie dokonują samooceny projektu.
 2. Opiekun projektu dokonuje oceny projektu.

IV. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

1. Projekty edukacyjne prezentowane są publicznie podczas Festiwalu Projektów.

2. Festiwal Projektów odbywa się w czerwcu w terminie uzgodnionym w harmonogramie
roku szkolnego.

 1. Podczas Festiwalu Projektów dokonuje się oceny prezentacji projektów.
 2. Uczniowie wraz z nauczycielami dokonują ewaluacji swojej pracy.

5.Do końca roku szkolnego uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują sprawozdania
    z realizacji projektów, które umieszczane są na stronie internetowej szkoły.

Ustalenia dodatkowe

1.  Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego
w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.

2. Dyrektor podejmuje decyzje o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego
na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie
indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe).

3. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego
regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.

 

XII. DOKUMENTACJA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

 

l. Postępy uczniów będą odnotowywane lub eksponowane w:

 

 • dziennikach lekcyjnych,
 • zeszytach przedmiotowych,
 • kronikach,
 • gablotach i na gazetkach ściennych,
 • albumach,
 • na dyplomach
 • na kasetach wideo
 • gazetce szkolnej
 • na świadectwie, w rubryce osiągnięcia szkolne

 

 

XIII. SPOSÓB INFORMOWANIA RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH SZKOLNYCH UCZNIÓW

 

 • wpisy do zeszytów przedmiotowych,
 • zebrania z rodzicami,
 • indywidualne rozmowy
 • rozmowy telefoniczne
 • informacja pisemna (zał. nr 2)

 

 

 

XIV. EWALUACJA

 

l. W ciągu roku szkolnego prowadzone będą ankiety wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, mające na celu sprawdzenie czy:

 

a)                 kryteria są jasno przedstawione, znane uczniom i przestrzegane przez
             nauczycieli,

b)                 ocenianie uczniów jest systematyczne,

c)                 informuje w jakim kierunku mają iść zmiany zarówno w procesie nauczania jak
              i uczenia się,

d)                w ocenianiu wykorzystywane są różnorodne sposoby zbierania informacji
           o osiągnięciach uczniów,

e)                 rodzice są regularnie informowani o ocenach swoich dzieci,

f)                 program nauczania jest dostosowany do możliwości dzieci i warunków
             szkolnych,

g)                ocena pomaga uczniowi podejmować decyzję dotyczącą jego przyszłości.

 

 

XV. UWAGI KOŃCOWE

 

 1. Nauczyciele są zobowiązani zapoznać rodziców i uczniów z WSO do dnia 30 września każdego roku szkolnego.
 2. 2.    Wszelkie sprawy nieuregulowane w ,,Szkolnym Systemie Oceniania” rozstrzyga się na podstawie stosownych przepisów.

 

 

§ 23

 

 Wewnątrzszkolny system oceniania (tekst jednolity) uchwalony 30.08.2007wchodzi w życie
z dniem 01.09.2007 i podlega ewaluacji przez cały rok szkolny.

 

 

 

Tekst Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (jednolity – załącznik nr 1 do Statutu) został przyjęty uchwałą nr 10/07 przez nauczycieli na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2007 r.

 

 

 Tekst Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania przyjęty przez Komitet Rodzicielski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2007 r.

 

 

Tekst Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania przyjęty przez Radę Rodziców na posiedzeniu Rady Rodziców nr 1/2007 w dniu 10.10.2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

(Pieczątka szkoły)

 

 

 1. I.                   Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej

 

 

Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Radomyślu Wielkim informuje, że   ......................................................................................uczniowi /uczennicy/

klasy ...............................................

grożą na okres /koniec roku szkolnego/......................................... oceny niedostateczne
z następujących przedmiotów ( zajęć edukacyjnych):

.............................................................                ......................................................

.............................................................                ......................................................

.............................................................                ......................................................

.............................................................                ......................................................

.............................................................                ......................................................

.............................................................                ......................................................

.............................................................                ......................................................

.............................................................                ......................................................

.............................................................                ......................................................

W związku z powyższym prosimy o pilny kontakt z wychowawcą klasy w tutejszym Gimnazjum w dniach ............................ ..................w godzinach od ................ do ............................

 

 

 

Radomyśl Wielki, dnia .......................................

 

 

.......................................................                                       ....................................................

(podpis wychowawcy)                                                                     (podpis dyrektora)

 

 

 

.......................................................................................................................................................

 

 

Powyższą informację przyjąłem( przyjęłam) do wiadomości w dniu ............................................. i zgłoszę się do wychowawcy dnia ..................................
o godzinie .............................................

 

 

 

                                                                                  ....................................................................

                                                                                  podpis rodziców ( prawnych opiekunów)

 

 

 

 

 

 

 

 

II.        Informacja o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów

 

 

Wychowawca klasy informuje Sz. P. ...........................................................................................

o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów za I okres (rocznych) ucznia.......................................................... klasy ................ Gimnazjum Publicznego
w Radomyślu Wielkim

 

 

 

.............................................................                ......................................................

.............................................................                ......................................................

.............................................................                ......................................................

.............................................................                ......................................................

.............................................................                ......................................................

.............................................................                ......................................................

.............................................................                ......................................................

.............................................................                ......................................................

 

 

 

 

Radomyśl Wielki, dnia .......................................

 

 

                                                                                      .......................................................           

                                                                                                 (podpis wychowawcy)                   

 

 

 

 

.......................................................................................................................................................

 

 

 

Powyższą informację przyjąłem( przyjęłam) do wiadomości w dniu .........................................................

 

 

 

                                                                                  ....................................................................

                                                                                  podpis rodziców ( prawnych opiekunów)

 

 

 

 

(c) Copyright 2018 gimnazjum.radomyslwielki.pl
Projekt i wykonanie:
StronyNaMedal.pl